Król i Pan. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

SÄ… karty historii polskiego KoÅ›cioÅ‚a, które stajÄ… siÄ™ dla wielu pokoleÅ„ symbolem wiary naszego narodu. Takim wyjÄ…tkowym wydarzeniem byÅ‚o proklamowanie Jubileuszowego Aktu PrzyjÄ™cia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Uroczyste odczytanie go 19 listopada 2016 roku w Sanktuarium Bożego MiÅ‚osierdzia w krakowskich Łagiewnikach w obecnoÅ›ci 100 tysiÄ™cy pielgrzymów oraz ponowienie dzieÅ„ później we wszystkich polskich parafiach stanowiÅ‚y niezwykÅ‚e Å›wiadectwo wiary […]

Read more

Św. Rafka Mniszka, mistyczka, cudotwórczyni

Książka przedstawia niezwykÅ‚e, heroicznie poÅ›wiÄ™cone Bogu życie, cierpienie i cuda Å›w. Rafki. Poznajemy tu historiÄ™ jej mistycznego życia i powoÅ‚ania, rozwijajÄ…cego siÄ™ w bardzo niespokojnym i tragicznym dla Libanu wieku XIX, kiedy to miaÅ‚y miejsce rzezie chrzeÅ›cijan. Åšwiadkiem tych przeÅ›ladowaÅ„ byÅ‚a też Å›w. Rafka, cudownie ocalona w czasie jednego z pogromów. Z kart tej książki poznamy również nadzwyczajne wydarzenia, jakie […]

Read more

Auschwitz. Rezydencja Åšmierci

„CzÅ‚apiemy po rozmokÅ‚ym, gliniastym gruncie peÅ‚ni strachu i u kresu siÅ‚. Dochodzimy do naszych nowych grobów, jak to nazwaliÅ›my nasze nowe domy. Zanim doczÅ‚apaliÅ›my siÄ™ do nowego miejsca, ledwo zaczerpnÄ™liÅ›my Å›wieżego powietrza, już kilku z nas oberwaÅ‚o paÅ‚kami po gÅ‚owach. Już laÅ‚a siÄ™ krew z rozciÄ™tych głów lub okaleczonych twarzy. To jest pierwsze przywitanie nowo przybyÅ‚ych. Wszyscy sÄ… oszoÅ‚omieni i […]

Read more

Droga życia

Ten zbiór filozoficzno-religijnych myÅ›li i aforyzmów Lwa ToÅ‚stoja (1828–1910) powstaÅ‚ w ostatnim roku jego życia. SkÅ‚ada siÄ™ z tekstów uzupeÅ‚nionych sentencjami innych myÅ›licieli w swobodnej adaptacji autora. TakÄ… metodÄ… ToÅ‚stoj stworzyÅ‚ spójnÄ… caÅ‚ość stanowiÄ…cÄ… jego życiowe kredo i dzieÅ‚o, które sam bardzo sobie ceniÅ‚. Choć napisana w ciÄ…gu kilku miesiÄ™cy 1910 roku, Droga życia jest owocem i ukoronowaniem jego wieloletnich […]

Read more

Pielgrzymka do Mekki

Pielgrzymka do Mekki Abdallaha Hammoudiego to interesujÄ…ca opowieść marokaÅ„skiego antropologa, od wielu lat pracujÄ…cego i mieszkajÄ…cego w Stanach Zjednoczonych, o jego hadżdżu, pielgrzymce do Å›wiÄ™tego miasta islamu. Hadżdż to jeden z filarów islamu, obowiÄ…zków, które musi wypeÅ‚nić każdy wierny muzuÅ‚manin. Hammoudi pisze jednak, że już w dzieciÅ„stwie odszedÅ‚ od praktykowania islamu, rygorystycznego przestrzegania jego rytuałów, a wiele lat życia na […]

Read more

Cuda Różańca Świętego

PasjonujÄ…ca książka prezentujÄ…ca niezwykÅ‚e przeżycia duchowe, objawienia i cuda za przyczynÄ… modlitwy różaÅ„cowej w życiu Å›wiÄ™tych (m.in. Dominika de Guzman – zaÅ‚ożyciela zakonu dominikanów, Tomasza z Akwinu, Katarzyny ze Sieny, Jana Bosco, Ojca Pio, Wincentego Ferreriusza, Alfonsa Liguoriego, Josemaríi Escrivá) i papieży (od Benedykta XIII i Leona XIII do Jana PawÅ‚a I) oraz Å›wiadectwo znanych artystów i naukowców (m.in. kompozytora […]

Read more

Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku

Historia protestantów stanowi ważny, choć maÅ‚o znany fragment przeszÅ‚oÅ›ci Poznania, dotÄ…d rzadko podejmowany przez profesjonalnÄ… historiografiÄ™. WspółczeÅ›ni mieszkaÅ„cy miasta wykazujÄ… tymczasem rosnÄ…ce zainteresowanie wszystkimi aspektami dziejów Poznania, nie zawsze znajdujÄ…c rozwiÄ…zanie nurtujÄ…cych ich pytaÅ„ w opracowaniach profesjonalnej historiografii. Proponujemy zatem unikalne opracowanie, przygotowane przez zawodowego historyka urodzonego w Poznaniu, ale pracujÄ…cego w Zielonej Górze i zajmujÄ…cego siÄ™ dziejami protestantyzmu od […]

Read more

Różaniec modlitwa prostoty i głębi

Różaniec jest chyba najczęściej odmawianÄ… modlitwÄ…. SiÄ™gajÄ… po niego niemal wszyscy – bez wzglÄ™du na wiek, status materialny, pochodzenie. Wypowiadane gÅ‚oÅ›no lub szeptane w myÅ›lach „ZdrowaÅ› Maryjo” towarzyszy nam w domu, na spacerze, w tramwaju, w samochodzie, a paciorki różaÅ„ca to już nie tylko uÅ‚ożone w dziesiÄ…tki ozdobne koraliki nanizane na Å‚aÅ„cuszku czy sznurku, ale maÅ‚e obrÄ…czki, dyskretne bransoletki, drewniane […]

Read more

Wiara Kościoła Chrystusowego moją wiarą. Skład Apostolski. Krok po kroku

Książka „Wiara KoÅ›cioÅ‚a Chrystusowego – moja wiara” jest zbiorem katechez wygÅ‚oszonych w parafii ÅšwiÄ™tego Krzyża w Lublinie, w ramach Roku Wiary, przez wybitnego kaznodziejÄ™, znakomitego teologa życia duchowego, wieloletniego profesora KUL-u, twórcÄ™ Lubelskiej SzkoÅ‚y DuchowoÅ›ci, autora licznych publikacji z zakresu teologii duchowoÅ›ci – KsiÄ™dza Profesora Waleriana SÅ‚omkÄ™. Katechezy obejmujÄ… w caÅ‚oÅ›ci poszczególne artykuÅ‚y SkÅ‚adu Apostolskiego. Książka KsiÄ™dza Profesora ukazuje siÄ™ […]

Read more

Przywrócony do życia

Alan Ames byÅ‚ przestÄ™pcÄ…, alkoholikiem, fatalnym mężem i jeszcze gorszym ojcem. PostÄ™powaÅ‚, jak wielu ludzi, którzy odrzucili Boga. GrzeszyÅ‚ i pogardzaÅ‚ wiarÄ…, traktujÄ…c jÄ… jako zwykÅ‚y wymysÅ‚. OdrzucaÅ‚ też piekÅ‚o, uznajÄ…c, że wymyÅ›lno je po to, by straszyć tych, którzy nie chcÄ… żyć w zgodzie z naukami KoÅ›cioÅ‚a. Pewnego wieczoru jednak dowiedziaÅ‚ siÄ™ od Å›w. Teresy z Avilli, że jeÅ›li […]

Read more
1 2 3 293