Czasownik angielski w ćwiczeniach

Przedstawiamy PaÅ„stwu 4000 zdaÅ„ do ćwiczenia różnych konstrukcji z angielskim czasownikiem. Czasownik, po Å‚acinie Verbum, po angielsku Verb jest chyba najważniejszÄ… częściÄ… mowy, a z pewnoÅ›ciÄ… najtrudniejszÄ… dla Polaków ze wzglÄ™du na czasy gramatyczne, jakie tworzy, formy czasowników nieregularnych i konstrukcje werbalne nieistniejÄ…ce w naszym jÄ™zyku. WiÄ™kszość bÅ‚Ä™dów gramatycznych popeÅ‚nianych przez Polaków polega na nieumiejÄ™tnym, a zatem niepoprawnym użyciu konstrukcji […]

Read more

Polsko – rosyjskie rozmówki planszowe

„Rozmówki planszowe polsko-rosyjskie” gwarantujÄ… skuteczne, szybkie i Å‚atwe porozumiewanie siÄ™ w jÄ™zyku rosyjskim. SÄ… szczególnie przydatne, jeÅ›li zupeÅ‚nie nie znasz jÄ™zyka lub czujesz lÄ™k przed mówieniem. Do skutecznej komunikacji niezbÄ™dne jest zadanie pytania oraz zrozumienie otrzymanej odpowiedzi. Rozmówki zawierajÄ… plansze z gotowymi pytaniami i odpowiedziami. Na każdej planszy znajduje siÄ™ tekst rosyjski, a pod nim polski – dziÄ™ki temu porozumiesz […]

Read more

Fifteen Minutes Puzzles. Past Participle

Książka zawiera materiaÅ‚y w formie Å‚amigłówek, krzyżówek, ćwiczeÅ„ rozwijajÄ…cych spostrzegawczość, które sÄ… przydatne w poczÄ…tkowych latach nauki jÄ™zyka angielskiego, w ciekawy i zajmujÄ…cy sposób wprowadzajÄ…ce i utrwalajÄ…ce sÅ‚ownictwo na poziomie podstawowym. MateriaÅ‚ przeznaczony do kopiowania. Introduction We are glad to introduce the second book from the series „Fifteen minutes puzzles” Our aim is to provide a simple and enjoyable aid […]

Read more

Dictionary of Marketing Advertising and Management German-English Wörterbuch für Marketing, Werbung und Management Deutsch-Englisch

Das Wörterbuch für Marketing, Werbung, Marketing und Management umfasst 25 000 Fachwörter und ihre Verbindungen, die aus den Bereichen Wirtschaft, Ökonomie, Medien, Marketing, Public Relations und Werbung stammen. Najlepsze książki z nauki języków obcych.

Read more

Worterbuch fur Geschaftsmann englisch-deutsch, deutsch-englisch. Businessma’s dictionary english-german, german-english

Das Wörterbuch enthält über 22 000 Fachwörter und ihre Verbindungen, die aus den Bereichen Makroökonomie, politische Ökonomie, Finanzen, Buchhaltung,Statistik, Ökonometrie, Außenhandel, Wirtschaftsrecht, Transport, Logistik, Versicherungen, Werbung, Marketing sowie Public Relations u.a. stammen. Najlepsze książki z nauki języków obcych.

Read more

Podręczny Słownik Handlu Zagranicznego polsko-angielski/angielsko-polski. Pakiet

Komplet 2 sÅ‚owników: PodrÄ™czny SÅ‚ownik Handlu Zagranicznego polsko-angielski i PodrÄ™czny SÅ‚ownik Handlu Zagranicznego angielsko-polski. Każdy ze sÅ‚owników skÅ‚ada siÄ™ z 45 tysiÄ™cy haseÅ‚ i przychodzi z pomocÄ… tym wszystkim, którzy w swojej pracy zawodowej zajmujÄ… siÄ™ handlem zagranicznym i posÅ‚ugujÄ… siÄ™ jÄ™zykiem angielskim. Autorzy, dokonujÄ…c wyboru haseÅ‚ poÅ‚ożyli szczególny nacisk na te hasÅ‚a i zwiÄ…zki frazeologiczne, które najczęściej wystÄ™pujÄ… podczas […]

Read more

Język Francuski. Romówki + CD

Rozmówki francuskie to oryginalna i Å‚atwa w użyciu pomoc, dziÄ™ki której poznasz: kluczowe pojÄ™cia najczęściej stosowane wyrażenia lokalne obyczaje ponad 2.000 słów Od pierwszych stron zapewniamy kontakt z typowymi dla jÄ™zyka strukturami i zachÄ™camy do konstruowania wÅ‚asnych zdaÅ„. Tematycznie uporzÄ…dkowane rubryki dajÄ… możliwość reagowania, radzenia sobie we wszystkich typowych sytuacjach życia codziennego, a bogate, zróżnicowane sÅ‚ownictwo najczęściej stosowane wyrażenia, typowe […]

Read more

SÅ‚ownik ekonomii polsko-niemiecki

Polsko-niemiecki słownik ekonomii zawiera 30 000 haseł obejmujących terminologię z różnych dziedzin ekonomii a zwłaszcza z: makroekonomii, mikroekonomii, finansów, bankowości, obrotu giełdowego, rachunkowości, księgowości, handlu zagranicznego, marketingu, zarządzania, ekonometrii, statystyki, transportu, spedycji, prawa gospodarczego i międzynarodowego, Unii Europejskiej itd. Najlepsze książki z nauki języków obcych.

Read more

SÅ‚ownik Biznesu Polsko-Angielski

Słownik biznesu zawiera około 16 000 haseł z różnych dziedzin ekonomii, a zwłaszcza makroekonomii, prawa, finansów, bankowości, marketingu, handlu zagranicznego, transportu i spedycji, zarządzania, ubezpieczeń, ceł, podatków, w tym terminologię stosowaną w Unii Europejskiej. Słownik przeznaczony jest dla studentów i absolwentów uczelni ekonomicznych, pracowników administracji państwowej, tłumaczy, prawników. Najlepsze książki z nauki języków obcych.

Read more

Klasyczny język tybetański

JÄ™zyk tybetaÅ„ski zaliczany jest do rodziny jÄ™zyków chiÅ„sko-tybetaÅ„skich a wraz z birmaÅ„skim tworzy grupÄ™ jÄ™zyków tybeto-birmaÅ„skich. Ze wzglÄ™du na swÄ… dÅ‚ugÄ… historiÄ™ zasiÄ™g i kulturotwórczÄ… rolÄ™ jÄ™zyk tybetaÅ„ski jest obok chiÅ„skiego najważniejszym jÄ™zykiem Azji Wschodniej i Åšrodkowej. Historia jÄ™zyka tybetaÅ„skiego siÄ™ga poÅ‚owy VII wieku i wiąże siÄ™ z wprowadzeniem religii buddyjskiej do Tybetu. Wraz z upiÅ›miennieniem podjÄ™to w nastÄ™pnych stuleciach […]

Read more
1 2 3 268