Modelowanie 2D w programie BricsCAD V7 PL

Zeszyt ćwiczeń zawierający podstawowe informacje umożliwiające naukę programu CAD oraz wykonane w tym programie przykładowe konstrukcje rysunkowe 2D i ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Jednym z ćwiczeń jest projekt przekładni zębatej. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Zajęcia komputerowe 4-6. Podręcznik z ćwiczeniami. Część 2

PodrÄ™cznik z ćwiczeniami ZAJĘCIA KOMPUTEROWE część 2 przeznaczony jest dla uczniów, którzy kontynuujÄ… naukÄ™ zajęć komputerowych. PodrÄ™cznik jest zgodny z programem ZAJĘCIA KOMPUTEROWE w klasach IV-VI szkoÅ‚y podstawowej. SkÅ‚ada siÄ™ on z dwóch części: teoretycznej oraz ćwiczeniowej. W podrÄ™czniku opisano zagadnienia zwiÄ…zane z zarzÄ…dzaniem plikami i folderami, sposobami kopiowania, przenoszenia i usuwania plików i folderów, korzystajÄ…c z aplikacji Mój Komputer […]

Read more

Informatyka dla gimnazjum. Podręcznik. Część 2. Gimnazjum

PodrÄ™cznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć komputerowych w drugim roku nauczania informatyki w gimnazjum lub w drugim półroczu (w przypadku realizacji informatyki tylko w jednym roku). Należy do serii podrÄ™czników „Z nowym bitem” i jest kontynuacjÄ… części I. W zwiÄ…zku z przepisami wprowadzonymi 8-07-2014 r. (art. 22ao ustawy o systemie oÅ›wiaty) podrÄ™cznik nie zawiera odwoÅ‚aÅ„ do plików ćwiczeniowych i nie […]

Read more

Szkoła na miarę 2. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa

Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego, do edukacji wczesnoszkolnej. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum + CD

Podręcznik do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na poziomie klas I-III gimnazjum. Numer dopuszczenia: 162/2009 Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Informatyka. Podręcznik + CD

PodrÄ™cznik przeznaczony jest dla uczniów liceów ogólnoksztaÅ‚cÄ…cych, liceów profilowanych i techników, w których informatyka jest jednym z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. MateriaÅ‚ zawarty w podrÄ™czniku jest zgodny z PodstawÄ… programowÄ… tego przedmiotu i przygotowuje uczniów do nowej matury z informatyki. Książka jest poÅ‚Ä…czonÄ… wersjÄ… dwutomowego podrÄ™cznika o tym samym tytule. Omówione sÄ… w niej podstawy algorytmiki i programowania, sieci […]

Read more

Elementarz małego informatyka + CD

Elementarz maÅ‚ego informatyka pomaga uczniom rozwijać umiejÄ™tnoÅ›ci: mówienia, czytania, pisania oraz liczenia, a także umożliwia im utrwalanie wiedzy zdobywanej na zajÄ™ciach edukacji wczesnoszkolnej poprzez: ćwiczenia ortograficzne, wykonywanie prostych obliczeÅ„ matematycznych, ćwiczenia zwiÄ…zane tematycznie z rodzinÄ…, symbolami narodowymi i europejskimi, zachowaniem bezpieczeÅ„stwa w internecie itp. Ponadto podrÄ™cznik obfituje w kolorowe ilustracje, które zachÄ™cajÄ… dzieci do nauki oraz stymulujÄ… doskonalenie sprawnoÅ›ci manualnej […]

Read more

Informatyka Europejczyka. Podręcznik. Część 1. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna + CD

PodrÄ™cznik „Informatyka Europejczyka” jest przeznaczony do nauczania informatyki w zakresie rozszerzonym w szkoÅ‚ach ponadgimnazjalnych. Jego pierwsza część poÅ›wiÄ™cona jest algorytmice i programowaniu. DziÄ™ki czytelnemu ukÅ‚adowi treÅ›ci, zróżnicowanym przykÅ‚adom oraz ciekawej i niebanalnej prezentacji zagadnieÅ„ uczniowie sprawnie opanujÄ… materiaÅ‚ i rzetelnie przygotujÄ… siÄ™ do egzaminu maturalnego. PodrÄ™cznik opisuje sposoby przedstawiania algorytmów, wybrane metody programowania, podstawy programowania w jÄ™zyku C++, a także […]

Read more

Informatyka zajęcia komputerowe. Podręcznik. Klasa 2

PodrÄ™cznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć komputerowych na poziomie drugiej klasy szkoÅ‚y podstawowej. W zakresie treÅ›ci i metod nauczania jest zachowany zintegrowany system nauczania. Zawiera ponad 160 ćwiczeÅ„ i zadaÅ„ sprawdzajÄ…cych – ciekawych i przemyÅ›lanych metodycznie. PodrÄ™cznik jest jednoczeÅ›nie zeszytem ćwiczeÅ„. Przejrzysty ukÅ‚ad graficzny podrÄ™cznika pomaga Å‚atwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystÄ™pny jÄ™zyk – szybko je przyswoić. CD dla ucznia […]

Read more

Informatyka. Ćwiczenia dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 3

Zeszyt ćwiczeÅ„ INFORMATYKA część III wydany zostaÅ‚ w takiej samej formie jak INFORMATYKA część I oraz INFORMATYKA część II. Pierwsza część to wiadomoÅ›ci, a druga ćwiczenia. WiadomoÅ›ci oraz ćwiczenia sÄ… kontynuacjÄ… i dopeÅ‚nieniem treÅ›ci programu nauczania INFORMATYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Opisane zagadnienia dotyczÄ… arkusza kalkulacyjnego, bazy danych oraz Internetu. Na bazie programu Mocrosoft Excel opisana zostaÅ‚a budowa i dziaÅ‚anie arkusza […]

Read more
1 2 3 4 5 6 104