Działalność gospodarcza w gastronomii. Podręcznik. Klasa 3. Tom 3. Technikum

Podręcznik do nauki podstaw działalności gospodarczej w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizujący treści z zakresu PDG w branży gastronomicznej. Niezbędny do opanowania umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym. Wiedza teoretyczna poparta jest licznymi przykładami i ćwiczeniami. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Galeria możliwości. Plastyka. Klasa 1. Szkoła podstawowa

Zeszyt zawiera ciekawe propozycje prac plastycznych, które dzieci mogą wykonać podczas zajęć w szkole. Tematy prac nawiązują do emocji (radość, smutek, szczęście, złość, zachwyt, strach, niepokój, miłość, zazdrość, ciekawość, duma, tęsknota, radość działania, miłość matki). Karty proponują wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych. Poza rysowaniem i malowaniem farbami także m.in. frotaż i malowanie barwną bibułą i wodą. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Infos 3B. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła ponadgimnazjalna + CD

Kurs jÄ™zyka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych stworzony w Å›cisÅ‚ej współpracy z nauczycielami i ekspertami jÄ™zyka niemieckiego. Zapewnia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Rozwija umiejÄ™tnoÅ›ci niezbÄ™dne do poprawnej komunikacji w sytuacjach życia codziennego. SkÅ‚ada siÄ™ z 6 tomów semestralnych umożliwiajÄ…cych pracÄ™ zarówno z grupami rozpoczynajÄ…cymi, jak i kontynuujÄ…cymi naukÄ™ jÄ™zyka niemieckiego w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo. PodrÄ™czniki […]

Read more

Przyjmujemy Pana Jezusa. Religia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 3. Szkoła podstawowa

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej, przeznaczony dla klasy 3 szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania religii nr AZ-1-01/10. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Ziemia i ludzie. Geografia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1 gimnazjum

Zeszyt pracy ucznia porusza tematy spójne z tematami zamieszczonymi w podrÄ™czniku, planie dydaktycznym i rozkÅ‚adzie materiaÅ‚u. SpeÅ‚nia on funkcjÄ™ zeszytu przedmiotowego, wykorzystujÄ…c miejsce na zapis z lekcji. Zeszyt ćwiczeÅ„ wzbogacono o dodatkowy zestaw zadaÅ„ dla ucznia szczególnie zainteresowanego geografiÄ… – zawiera dodatkowy zestaw map konturowych do wykorzystania w procesie ksztaÅ‚cenia. PodrÄ™czniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Liczydełko. Dodawanie i odejmowanie. Ćwiczenia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

“LiczydeÅ‚ko” to zestaw ćwiczeÅ„ przeznaczony do samodzielnej pracy ucznia bez wzglÄ™du na realizowany program i wybrany przez nauczyciela podrÄ™cznik. Karty nawiÄ…zujÄ… do zapomnianych i niedocenianych “sÅ‚upków”, które umożliwiajÄ… skuteczne wytrenowanie techniki rachunkowej. Zestawy przykÅ‚adów zostaÅ‚y tak dobrane, żeby dziecko zauważyÅ‚o zależnoÅ›ci wystÄ™pujÄ…ce miÄ™dzy liczbami (np. skÅ‚adnikami) a wynikiem. Zakres ćwiczeÅ„ jest zgodny z obowiÄ…zujÄ…cÄ… podstawÄ… programowÄ…. Zestaw jest doskonaÅ‚ym materiaÅ‚em […]

Read more

Zamiast epickiej syntezy

Wydaje siÄ™ (przynajmniej w mojej lekturze rozprawy), że siÅ‚Ä… Łukasza PawÅ‚owskiego jest interpretacja antropologiczno-literacka konkretnych tekstów, a koronnÄ… konkurencjÄ…: poetyka historyczna. WÅ‚aÅ›nie w tym pogranicznym obszarze, na styku teorii i praktyki tekstowej, jego rozlegÅ‚a interdyscyplinarna erudycja, historycznoliteracka wiedza, analityczna inwencja i pomysÅ‚owość wykorzystania czasem zaskakujÄ…cych teoretycznych inspiracji znajdujÄ… najlepsze pole do popisu i uzyskania odkrywczych rezultatów poznawczych. Poszczególne rozdziaÅ‚y i […]

Read more

Praktyczna dermatologia dziecięca. Tom 1

Praktyczna dermatologia dzieciÄ™ca to nowa jakość prezentowania wiedzy. Książka to źródÅ‚o najnowszych informacji z zakresu dermatologii dzieciÄ™cej. Bardzo nowoczesny i praktyczny charakter podrÄ™cznika zostaÅ‚ wzbogacony o dostÄ™p online do systemu VisualDx. System jest źródÅ‚em dodatkowego wsparcia diagnostycznego pozwalajÄ…cego lekarzowi obejrzeć i porównać ogromnÄ… liczbÄ™ obrazów chorób skóry, zapoznać siÄ™ z nowoczesnymi możliwoÅ›ciami ich terapii oraz z bogatym tematycznie piÅ›miennictwem. Pacjenci […]

Read more

Szkoła na miarę 3. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa + CD

ZajÄ™cia komputerowe to podrÄ™cznik z ćwiczeniami, które Å‚Ä…czÄ… wiadomoÅ›ci z różnych dziedzin, pozwalajÄ…c na ich naturalne utrwalenie z użyciem nowoczesnego medium, jakim jest komputer. ZajÄ™cia Komputerowe stawiajÄ… na ćwiczenia praktyczne – praca wyÅ‚Ä…cznie z komputerem! Urozmaicone aktywnoÅ›ci uczÄ… logicznego myÅ›lenia i kojarzenia faktów. zamieniajÄ… naukÄ™ czytania, pisania i liczenia w pasjonujÄ…cÄ… przygodÄ™, a także wyrabiajÄ… umiejÄ™tnoÅ›ci współpracy w grupie czy […]

Read more

Team deutsch 3. Język niemiecki dla gimnazjum

Kurs umożliwia pracę zarówno z grupami rozpoczynającymi, jak i kontynuującymi naukę języka niemieckiego. Każdy tom kursu przeznaczony jest na jeden rok nauki przy 2-3 godzinach tygodniowo. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more
1 2 3 528