Zamiast epickiej syntezy

Wydaje siÄ™ (przynajmniej w mojej lekturze rozprawy), że siÅ‚Ä… Łukasza PawÅ‚owskiego jest interpretacja antropologiczno-literacka konkretnych tekstów, a koronnÄ… konkurencjÄ…: poetyka historyczna. WÅ‚aÅ›nie w tym pogranicznym obszarze, na styku teorii i praktyki tekstowej, jego rozlegÅ‚a interdyscyplinarna erudycja, historycznoliteracka wiedza, analityczna inwencja i pomysÅ‚owość wykorzystania czasem zaskakujÄ…cych teoretycznych inspiracji znajdujÄ… najlepsze pole do popisu i uzyskania odkrywczych rezultatów poznawczych. Poszczególne rozdziaÅ‚y i […]

Read more

Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej

Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia Zmieniające się konteksty współczesnej rodziny polskiej Problematyka i wymiar społeczny ubóstwa Uwarunkowania dostępu młodego pokolenia do edukacji Sytuacja szkolna ucznia z rodziny z problemem ubóstwa materialnego niezawinionego i zawinionego Profilaktyka i kompensacja skutków socjalizacji dziecka w rodzinie z problemem ubóstwa materialnego Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

SÅ‚owo / Obraz

Tom zawiera prace poÅ›wiÄ™cone relacji sÅ‚owa i obrazu w kulturze. Obejmuje rozprawy i artykuÅ‚y nastÄ™pujÄ…cych autorów: Mieke Bal, Justyna Jaworska, Agnieszka Karpowicz, Jan Mencwel, Antoni Michnik, Anna Mikonis, W.J.T Mitchel, MaÅ‚gorzata Mostek, Igor Piotrowski, Anna RogoziÅ„ska, Diana Shaffer, Katarzyna SÅ‚oboda, Jerzy Stachowicz, Matylda Szewczyk, Aron Kibédi Varga, MaÅ‚gorzata Witkowska, Łukasz Zaremba, Justyna Å»elasko. Obszerny dziaÅ‚ recenzji i not zawiera omówienia […]

Read more

Zespół dziecka maltretowanego – skutki wtórne. Studium przypadku

Książka Zespół dziecka maltretowanego – skutki wtórne adresowana jest do studentów pedagogiki, psychologii i socjologii, pracowników sÅ‚użb socjalnych oraz osób zawodowo zajmujÄ…cych siÄ™ dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… pomocowÄ…. Z pewnoÅ›ciÄ… zainteresuje również wszystkich, w których otoczeniu znajduje siÄ™ osoba uzależniona od narkotyków. Publikacja dotyczy skutków wtórnych zespoÅ‚u dziecka maltretowanego. Pokazuje, z jakimi konsekwencjami dla dorosÅ‚ego czÅ‚owieka wiąże siÄ™ bycie ofiarÄ… krzywdzenia w dzieciÅ„stwie. […]

Read more

Czarownice i dakinie

Co Å‚Ä…czy współczesny ruch Wicca ze starożytnÄ… tantrÄ…, jaka byÅ‚a rola kobiety w spoÅ‚eczeÅ„stwie na przestrzeni wieków, czym byÅ‚y i sÄ… czarownice? Na te i pytania odpowiada w swej pasjonujÄ…cej książce znany buddolog John Myrdhin Reynolds. John Myrdhin Reynolds (Vajranatha) odbyÅ‚ studia z historii religii, antropologii, arabistyki, sanskrytu, jÄ™zyka tybetaÅ„skiego oraz buddologii na Uniwersytetach Columbia, Berkeley oraz na Uniwersytecie Waszyngtona […]

Read more

Resocjalizacja penitencjarna. Aktualne wyzwania i rozwiÄ…zania

Współczesny Å›wiat podlega dynamicznym zmianom w wielu obszarach ludzkiej egzystencji. Przeobrażenia nie omijajÄ… również Å›rodowisk inkarcerowanych , w tym zakÅ‚adów karnych i aresztów Å›ledczych, w którym przebywa wielotysiÄ™czna grupa więźniów. […] Poszczególne teksty majÄ… niejednolity charakter oraz różnicujÄ… je wartość poznawcza i informacyjna. Wszystkie jednak dotyczÄ… problematyki resocjalizacyjnej czy naprawczej w kontekÅ›cie życia osób nieprzestrzegajÄ…cych norm prawnych, w sensie zarówno […]

Read more

Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia konkurencyjności regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Książka zostaÅ‚a podzielona na cztery rozdziaÅ‚y tematyczne: – przeglÄ…d dotychczasowych doÅ›wiadczeÅ„ z realizacji programów operacyjnych; – rozwój klastrów w Polsce i pozyskiwanie funduszy na prace badawczo-rozwojowe; – zagraniczne doÅ›wiadczenia w relacjach z UE; – wsparcie maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw w ramach funduszy UE. PodrÄ™czniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje

Książka Klaudii WÄ™c stanowi interesujÄ…cÄ… próbÄ™ wykazania, jak dalece Freudowska koncepcja genealogii ludzkiej podmiotowoÅ›ci, rozwijana później przez jego nastÄ™pców – jak np. Winnicott czy Lacan – może być źródÅ‚em inspiracji dla współczesnej pedagogiki. Publikacja przedstawia bowiem caÅ‚kiem nowe spojrzenie na wiele zachowaÅ„ dzieciÄ™cych, które noszÄ… znamiona transgresji i sÄ… czÄ™sto bÅ‚Ä™dnie rozpoznawane, jeÅ›li w ich interpretacji wychodzi siÄ™ od klasycznych […]

Read more

Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich

To nowe spojrzenie na klasycznÄ… literaturÄ™ arabsko-muzuÅ‚maÅ„skÄ… w naszej literaturze orientalistycznej. W pewnym stopniu stanowi powrót do dawnych opowieÅ›ci o haremowych tajemnicach orientalnych dworów, ale opiera siÄ™ nie na niezweryfikowanych opowieÅ›ciach europejskich podróżników, lecz na oryginalnych Å›redniowiecznych arabskich źródÅ‚ach historycznych i literackich. Poznajemy tajemnice alkowy, miÅ‚ość i zdradÄ™, chwile szczęścia i tragedii miÅ‚osnych. Wszystko to okraszone jest wspaniaÅ‚Ä… poezjÄ…, która […]

Read more

Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej

Niniejszy, dziesiąty tom „Dyskursów pedagogiki specjalnej”, stanowiący pokłosie konferencji naukowej na temat „Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej” kończy cykl konferencji w dotychczasowej formule realizowanych przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego w Olsztynie. Kontynuowany natomiast będzie przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more
1 2 3 83