Trzylatki przechodzą bardzo dynamiczny oraz intensywny rozwój fizyczny, motoryczny, emocjonalny, społeczny i osobowościowy. To wszystko powoduje, że dzieci w tym wieku trafiające właśnie do przedszkola, znajdują się w przełomowym i bardzo ważnym/rozstrzygającym momencie swojego życia.

Możliwe, że to właśnie w przedszkolu pierwszy raz spotkają się z tak liczną grupą trzyletnich rówieśników i będą musiały się nauczyć, że ich koledzy czują się równie wyjątkowi i jedyni w swoim rodzaju oraz tak samo ważni jak oni sami.

Oczywiście trzylatkowie nie zrozumieją tego same a to właśnie do dorosłych opiekunów, rodziców czy pedagogów będzie należeć sprostanie temu zadaniu i pokazanie dzieciaczkom, na czym polega akceptacja, szacunek i życie w grupie.

Z pewnością pomogą im w tym książki, e-booki oraz audiobooki, które przedstawiamy w tej kategorii.

Indywidualna dokumentacja rozwoju dziecka

Rola nauczyciela przedszkola polega na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka. Aby wykonać to trudne zadanie, trzeba poznać aktualny poziom rozwoju każdego wychowanka. Zgromadzone informacjÄ™ bÄ™dÄ… stanowić punkt wyjÅ›ciowy do dziaÅ‚aÅ„ nauczycielskich. Monitorowanie rozwoju i osiÄ…gnięć swoich podopiecznych jest jednym z najtrudniejszych zadaÅ„ nauczyciela. Proces ten opiera siÄ™ na humanistycznej koncepcji rozwoju czÅ‚owieka, która zakÅ‚ada odrÄ™bność i indywidualność każdej jednostki. PostÄ™py i […]

Read more

Mozaika. W kartonowym opakowaniu

Mozaika to zabawa edukacyjna przeznaczona dla dzieci i dorosÅ‚ych od 3 do 100 lat. Rozwija twórcze umiejÄ™tnoÅ›ci dziecka, ponieważ z klocków Mozaiki można komponować wiele wzorów, zróżnicowanych pod wzglÄ™dem iloÅ›ci, ksztaÅ‚tu, koloru klocków i rodzaju figur geometrycznych. SÅ‚uży doskonaleniu takich cech, jak: koncentracja, umiejÄ™tność analizowania, tworzenie logicznych struktur i kombinacji. W zabawie z MozaikÄ… podstawowÄ… wartość stanowi obserwowanie w poÅ‚Ä…czeniu […]

Read more

Do góry nogami pomysłowy świat dwulatka i trzylatka. Karty aktywności dziecka i karty do wycinania

Jest to część programu „Do góry nogami. PomysÅ‚owy Å›wiat dwulatka i trzylatka” zawierajÄ…ca materiaÅ‚y dla dziecka. W teczce znajdujÄ… siÄ™ dwa bloki z kartami pracy dla dziecka – kartami aktywnoÅ›ci i kartami do wycinania. SÄ… na nich jedynie rysunki autorstwa Aleksandry Gajdy (bez poleceÅ„). Takie uÅ‚ożenie materiaÅ‚u zapobiega rozproszeniu uwagi dziecka i pozostawia wiÄ™cej miejsca na jego twórczÄ… aktywność. Karty […]

Read more

Myślę i mówię. Zeszyt 2. Duży mały przeciwieństwa Rozwijanie mowy i myślenia u przedszkolaków

Seria zeszytów z ćwiczeniami dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zeszyty mogÄ… być pomocne specjalistom pracujÄ…cym z dziećmi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczycielom przedszkoli, a także rodzicom. Każdy z zeszytów obejmuje inny blok tematyczny. Celem nadrzÄ™dnym wszystkich ćwiczeÅ„ jest rozwijanie jednoczeÅ›nie mowy i myÅ›lenia dziecka, adekwatnie do jego możliwoÅ›ci poznawczych i percepcyjnych. Niektóre ćwiczenia zwracajÄ… uwagÄ™ dziecka na […]

Read more

Paczka Puszatka

W „Paczce Puszatka” znajduje siÄ™ wiele propozycji ciekawych zabaw, podczas których dziecko przyswaja wiedzÄ™ i poznaje otaczajÄ…cy je Å›wiat dziÄ™ki obserwacjom, eksperymentom, zagadkom i Å‚amigłówkom. Zabawy pobudzajÄ… pomysÅ‚owość, zachÄ™cajÄ… do samodzielnego rozwiÄ…zywania problemów, rozwijajÄ… wyobraźniÄ™ i sprawność myÅ›lenia. PodrÄ™czniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Zabawy z klockami Logo do nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki

Wspaniała pomoc dla nauczycieli i rodziców zawierająca propozycje zabaw edukacyjnych (dla dzieci powyżej trzeciego roku życia) z użyciem Klocków Logo®.  Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Tropiciele. Trzylatek. Pakiet

Komplet materiałów dla trzylatków do nauki i zabawy w przedszkolu: Karty pracy. Karty przygotowujÄ… dziecko do czytania, pisania i liczenia, rozwijajÄ… umiejÄ™tność logicznego myÅ›lenia, ksztaÅ‚cÄ… motorykÄ™, sÅ‚uch fonematyczny, spostrzegawczość. Bogactwo elementów przedstawionych na obrazkach zachÄ™ca do wypowiedzi ustnych i wspomaga rozwój mowy. Ciekawa oprawa graficzna, lubiane przez dzieci nalepki sprawiÄ…, że nauka stanie siÄ™ wspaniaÅ‚Ä… zabawÄ…. Wyprawka plastyczna (cz. 1 […]

Read more

Dziennik obserwacji dziecka. Przedszkole

Dziennik sÅ‚uży do monitorowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Konstrukcja dziennika pozwala na ocenÄ™ prawidÅ‚owoÅ›ci rozwoju dziecka. Tabele zawierajÄ… podstawowe umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie poszczególnych funkcji charakterystycznych dla okreÅ›lonych grup wiekowych, których wystÄ™powanie Å›wiadczy o prawidÅ‚owym rozwoju dziecka. Podsumowaniem obserwacji jest wykres zbiorczy umiejÄ™tnoÅ›ci dziecka w danej grupie wiekowej. Do dziennika doÅ‚Ä…czony jest arkusz obserwacji zawierajÄ…cy kryteria diagnostyczne zaburzeÅ„ z deficytem […]

Read more

Kraina przedszkolaka. Trzylatek Moja książeczka. Wychowanie przedszkolne

To zbiór kart przeznaczonych do pracy indywidualnej z trzylatkiem w przedszkolu lub w domu. Zadania w „Mojej książeczce” zachÄ™cajÄ… najmÅ‚odsze przedszkolaki m.in. do wspólnego dziaÅ‚ania z bliskimi, budzÄ… ich poczucie przynależnoÅ›ci do rodziny, pozwalajÄ… poznawać siebie i budować poczucie wÅ‚asnej wartoÅ›ci. Ponadto dzieci dziÄ™ki „Mojej książeczce” mogÄ… razem z opiekunami rozwijać swoje zainteresowania literaturÄ… dzieciÄ™cÄ… i przygotowywać siÄ™ do nauki […]

Read more

Kolorowy start. Karty pracy. Część 2. Trzylatek. Przedszkole

Karty pracy to zbiór 24 jednostronicowych, kolorowych kart z ćwiczeniami. Przez wykonywanie ćwiczeÅ„ dostosowanych do wieku przedszkolaki uczÄ… siÄ™ samodzielnoÅ›ci, rozwijajÄ… mowÄ™, sprawność manualnÄ…, spostrzegawczość, koncentracjÄ™ uwagi, percepcjÄ™ wzrokowÄ…, sÅ‚uchowÄ… oraz aktywność twórczÄ…. Karty zawierajÄ… ćwiczenia dotyczÄ…ce zmian zachodzÄ…cych w przyrodzie, prozdrowotnego stylu życia, opieki nad zwierzÄ™tami, Å›wiÄ…t rodzinnych oraz wÅ‚aÅ›ciwych zachowaÅ„ wzglÄ™dem rówieÅ›ników i dorosÅ‚ych. PodrÄ™czniki szkolne i literatura […]

Read more
1 2 3