Wymowa na medal. Ćwiczenia logopedyczne utrwalające wymowę głoski L

Niniejsza publikacja jest pomocÄ…, którÄ… można wykorzystać na wszystkich etapach terapii gÅ‚oski „l”. Zadania zostaÅ‚y uporzÄ…dkowane wedÅ‚ug ogólnej metodycznej chronologii postÄ™powania terapeutycznego. Ćwiczenia przygotowane sÄ… dla dzieci najmÅ‚odszych, niepotrafiÄ…cych jeszcze pisać, dlatego też materiaÅ‚ oparty jest na ilustracjach. Obrazki sÄ… konturowe, dziÄ™ki czemu po wykonaniu zadania maluch w ramach nagrody za wysiÅ‚ek i pracÄ™ może je pokolorować. Książka przeznaczona jest […]

Read more

Powtarzam Rozumiem Nazywam. Zestaw 1

Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy dzieci z trudnoÅ›ciami w komunikacji jÄ™zykowej. UkÅ‚ad materiaÅ‚u naÅ›laduje naturalnÄ… kolejność nabywania przez dziecko umiejÄ™tnoÅ›ci jÄ™zykowych. Jego zaletÄ… jest prostota budowy dźwiÄ™kowej, która uÅ‚atwi pracÄ™ z dziećmi majÄ…cymi trudnoÅ›ci w opanowaniu tej umiejÄ™tnoÅ›ci. Zestaw 1 zawiera rysunki rzeczy i czynnoÅ›ci. Celem ćwiczeÅ„ jest wyksztaÅ‚cenie umiejÄ™tnoÅ›ci zÅ‚ożenia dwóch sylab otwartych w sÅ‚owo nazywajÄ…ce osobÄ™, […]

Read more

Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć

Wielu rodziców szuka programu leczenia, który traktowaÅ‚by ich dzieci jak wyjÄ…tkowe jednostki, proponowaÅ‚ indywidualnÄ… terapiÄ™ oraz wyzwoliÅ‚ w nich umiejÄ™tnoÅ›ci konstruktywnego porozumiewania siÄ™ i budowania kontaktów z otoczeniem. ChcÄ… uczestniczyć w leczeniu swoich dzieci. PragnÄ… im pomagać i mieć nadziejÄ™. Niniejsza książka zostaÅ‚a napisana z myÅ›lÄ… o takich rodzicach. Autorzy przedstawiajÄ… podejÅ›cie do problemu, które może radykalnie zmienić zaÅ‚ożenia na […]

Read more

Pokaż mi mój mały świat. Historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem

„Pokaż mi mój maÅ‚y Å›wiat…” to publikacja przeznaczona dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosÅ‚uchem. SkÅ‚ada siÄ™ z kart pracy i doÅ‚Ä…czonych do nich historyjek obrazkowych. Każda z nich rozwija sÅ‚ownictwo dziecka dziÄ™ki nagromadzeniu dużej liczby wyrazów dźwiÄ™konaÅ›ladowczych, poszerza zasób słów w zakresie znajomoÅ›ci imion, nazw czynnoÅ›ci i rzeczy. Wszystkie dialogi zostaÅ‚y napisane w sposób bardzo prosty i […]

Read more

Ja i mój świat. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadania domowe. Etap zdania. Część 3

Ja i mój Å›wiat 3 stanowi trzeciÄ… część serii przeznaczonej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i autyzmem. TreÅ›ci publikacji koncentrujÄ… siÄ™ wokół najbliższego otoczenia ucznia: zjawisk i Å›rodowisk przyrodniczych oraz zdarzeÅ„ ważnych w życiu dziecka i jego rodziny. NowÄ… umiejÄ™tnoÅ›ciÄ…, którÄ… można doskonalić w trakcie pracy z publikacjÄ…, jest czytanie zdaÅ„ ze zrozumieniem. MateriaÅ‚ opracowano tak, by pomóc uczniom, […]

Read more

Grafomozaiki. Twórcze zabawy grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne

Zadania zawarte w niniejszej książce majÄ… na celu pobudzanie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Ćwiczenia skonstruowano w taki sposób, by usprawniać jednoczeÅ›nie motorykÄ™ maÅ‚Ä…, percepcjÄ™ wzrokowÄ…, spostrzegawczość, koordynacjÄ™ wzrokowo-ruchowÄ…, orientacjÄ™ w przestrzeni oraz koncentracjÄ™ uwagi. Ponadto dziecko, wykonujÄ…c wieloetapowe zadania, uczy siÄ™ cierpliwoÅ›ci i wytrwaÅ‚oÅ›ci. Rozwija również kreatywność, stajÄ…c siÄ™ autorem jedynego w swoim rodzaju dzieÅ‚a. Poza tym doÅ›wiadcza wielu pozytywnych emocji […]

Read more

Co dzień bardziej samodzielne. Program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi dla terapeutów, nauczycieli i rodziców

Publikacja ta omawia istotne i aktualnie żywo dyskutowane w Å›rodowisku terapeutów i pedagogów zagadnienia zwiÄ…zane z nabywaniem i rozwojem kompetencji samoobsÅ‚ugowych u dzieci w pierwszych trzech latach życia. Książka zawiera praktyczne porady, jak wspomagać rozwój najmÅ‚odszych w nauce samoobsÅ‚ugi, przykÅ‚ady zabaw i ćwiczeÅ„, zalecenia dotyczÄ…ce diagnozowania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz bardzo przydatne arkusze sÅ‚użące do oceny kompetencji w zakresie samoobsÅ‚ugi […]

Read more

Kłopoty Tymona. Historyjki społeczne o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach życia codziennego

KÅ‚opoty Tymona to publikacja skierowana zarówno do rodziców, jak i nauczycieli oraz terapeutów pracujÄ…cych z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być również wykorzystana na zajÄ™ciach z dziećmi prawidÅ‚owo rozwijajÄ…cymi siÄ™ (np. na lekcji o prawidÅ‚owym zachowaniu). Ma pomóc w dostrzeganiu bÅ‚Ä™dów i wzbudzić refleksjÄ™, jak powinno siÄ™ zachowywać, by ich uniknąć. Historyjki można podzielić na trzy kategorie – […]

Read more

Scenariusze teatrzyków dla szkół. Historia Polski i świata

Scenariusze teatralne zawarte w powyższej książce przeznaczone sÄ… głównie dla gimnazjalistów, ale z powodzeniem mogÄ… z nich korzystać również uczniowie szkół podstawowych. Treść scenariuszy nawiÄ…zuje do znanych faktów historycznych, majÄ…cych istotny wpÅ‚yw na losy Polski i Å›wiata. SÄ… też i takie, które można traktować jako dziejowe ciekawostki, które od wielu lat inspirujÄ… twórców literackich, filmowców czy kompozytorów. Jest tu w […]

Read more
1 2 3 66