Key account manager

Książka prowadzi krok po kroku po wszystkich zagadnieniach merytorycznych zwiÄ…zanych z wykonywaniem zawodu; zawiera treÅ›ci dotyczÄ…ce skutecznych narzÄ™dzi stosowanych w codziennej pracy. Prosta treść poparta opisem wÅ‚asnych doÅ›wiadczeÅ„ autora w wykonywaniu zawodu KAM-a sprawia, iż czyta siÄ™ jÄ… bez koniecznoÅ›ci siÄ™gania po literaturÄ™ specjalistycznÄ…, choćby z zakresu ekonomii. Dla osób, które podobnie jak autor sÄ… wieloletnimi praktykami, książka stanowić może […]

Read more

Etykieta pracy. Współczesne najwyższe standardy

Książka adresowana jest do rzesz pracowników biznesu stale komunikujÄ…cych siÄ™ zawodowo. Zbudowanie wizerunku osoby eleganckiej i kulturalnej może stanowić przewagÄ™ konkurencyjnÄ… wobec innych uczestników rynku. Z drugiej strony, zmorÄ… wielu ludzi jest obawa przed popeÅ‚nieniem bÅ‚Ä™du, gafy, lapsusu. Książka zwiÄ™ksza szanse ich unikniÄ™cia i nabrania pewnoÅ›ci w trudnych sytuacjach towarzysko-zawodowych, uroczystoÅ›ciach, spotkaniach biznesowych. Rankingi kompetencji przydatnych na rynku w ocenie […]

Read more

Marketing Medialny

Marketing medialny (MM) to termin, który wraz z postÄ™pujÄ…cym umasowieniem i interaktywnoÅ›ciÄ… mediów zyskuje coraz wiÄ™kszÄ… popularność. Jego obecność zauważalna jest nie tylko na polu medialnym, ale również politycznym, spoÅ‚ecznym i edukacyjnym. Jako przedmiot akademicki lub temat polemik dziennikarskich – do dzisiaj nie doczekaÅ‚ siÄ™ dogÅ‚Ä™bnej analizy naukowej, która nadawaÅ‚aby mu teoretyczne ramy definicyjne i klasyfikujÄ…ce. Niniejszy podrÄ™cznik jest wiÄ™c […]

Read more

Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start

Masz pomysÅ‚ na biznes? Gratulacje! Teraz czas zamienić idee na konkretne zyski. By siÄ™ solidnie do tego przygotować, musisz stworzyć biznesplan. Weź czystÄ… kartkÄ™ papieru albo otwórz nowy dokument na ekranie swojego laptopa. Zacznij od liczb – jeÅ›li jesteÅ› w tym biegÅ‚y i ten aspekt uważasz za najważniejszy, skup siÄ™ na planie finansowym. Możesz też zacząć od marketingu: ustalić asortyment, […]

Read more

Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia

Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeÅ„stw i puÅ‚apek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy. Autor koncentruje siÄ™ na umowach sprzedaży i dostawy, zawieranych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizujÄ…c je zarówno z punktu widzenia sprzedajÄ…cego, jak i kupujÄ…cego. ZrozumiaÅ‚ym jÄ™zykiem, pozbawionym zawiÅ‚oÅ›ci prawnych, szczegółowo omawia:  uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów handlowych, ryzyka zwiÄ…zane z […]

Read more

5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie

Od pierwszego kontaktu do Å›wietnego kontraktu Jaki jest przepis na skutecznÄ… komunikacjÄ™ w biznesie? Co sprawia, że przyciÄ…gamy czyjÄ…Å› uwagÄ™? W jaki sposób możemy jÄ… utrzymać, aby doprowadzić do osiÄ…gniÄ™cia pożądanego celu spotkania? Jak wypracować dÅ‚ugotrwaÅ‚e relacje z klientem? Odpowiedzi na te i podobne pytania znajdziesz na stronach tej książki. Razem z autorkÄ… przeÅ›ledzisz podstawowe procesy zachodzÄ…ce w umyÅ›le Twoim […]

Read more

Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości

Hotelarstwo jest jednÄ… z najbardziej dochodowych gaÅ‚Ä™zi przemysÅ‚u turystycznego. Z każdym rokiem można zauważyć coraz bardziej dynamiczny rozwój tej dziedziny aktywnoÅ›ci gospodarczej, zwiÄ…zany nie tylko z rosnÄ…cÄ… mobilnoÅ›ciÄ… spoÅ‚eczeÅ„stwa, ale także z postÄ™pem w tworzeniu nowoczesnych technologii. W takich warunkach rosnÄ… również oczekiwania osób korzystajÄ…cych z najróżniejszych rodzajów bazy noclegowej. W zwiÄ…zku z tym każdy obiekt hotelowy musi mieć odpowiednie […]

Read more

Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

„IstotÄ… gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie siÄ™ nowych przedsiÄ™biorstw na gruzach tych, które upadÅ‚y”. Teza ta sformuÅ‚owana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia siÄ™ i rozwoju sektora maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw. CytujÄ…c za P. Druckerem stanowiÄ… one „sól gospodarki rynkowej oraz bazÄ™ demokratycznego porzÄ…dku spoÅ‚eczno-ekonomicznego”. Zatem tematyka oddawanej do rÄ…k Czytelników rozprawy dotyczy jednego z najważniejszych sektorów współczesnej gospodarki, majÄ…cego […]

Read more

Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia

Prezentowana książka obejmuje sferÄ™ dziaÅ‚alnoÅ›ci politycznej, której celem jest harmonizowanie poczynaÅ„ gospodarczych dla zapewnienia poprawy zaopatrzenia spoÅ‚eczeÅ„stwa w ograniczone iloÅ›ciowo dobra rzeczowe i usÅ‚ugi. W zakres tak pojmowanej polityki gospodarczej wchodzÄ… różnego rodzaju polityki szczegółowe. Akcentowanym przez autorów przedmiotem rozważaÅ„, obok treÅ›ci o charakterze ogólnym i podstawowym (książka ta kierowana jest bowiem w pierwszej kolejnoÅ›ci do mÅ‚odych adeptów nauki – […]

Read more

Własny biznes. Jak dojść do sukcesu?

„Nie zdobywa siÄ™ szczytów przebojem, bo potem szybko siÄ™ z nich spada. JeÅ›li nie umiaÅ‚eÅ› wejść sam na wysokÄ… górÄ™ (tylko życie ciÄ™ tam podwiozÅ‚o), nie licz, że bÄ™dziesz umiaÅ‚ z niej zejść bez szwanku.” Åšwietna książka Marty Woźny-Tomczak powstaÅ‚a w oparciu o wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenia biznesowe autorki. Prawdziwy przewodnik praktyczny dla mÅ‚odych nie metrykÄ…, ale merytorykÄ… ludzi biznesu. Marta […]

Read more
1 2 3 34