Przewodnik dobrego umierania

Książka jest uniwersalnym poradnikiem kierowanym zarówno do tych, którzy odchodzÄ…, jak i osób wspierajÄ…cych terminalnie chorych bliskich, majÄ…cym uÅ‚atwić przejÅ›cie przez najtrudniejszy moment życia w spokoju i harmonii. Ten napisany ze swadÄ… i humorem tekst ujÄ™ty jest z buddyjskiej perspektywy i skierowany do każdego czytelnika, niezależnie od jego Å›wiatopoglÄ…du. TytuÅ‚ ten wypeÅ‚nia lukÄ™ w naszej zachodniej rzeczywistoÅ›ci, w której wypieramy […]

Read more

Droga do Stanu Buddy

Droga do Stanu Buddy to kompendium dwóch tysiącleci chińskich studiów nad naukami z tych rzadkich klasycznych pozycji, których zawartość autentycznie ogarnia całość tradycji buddyjskiej. Książki religie i wyznania. Książki religijno-wyznaniowe. Książki o religiach i wyznaniach.

Read more

Osiąganie umysłu Buddy

Dla początkującego adepta lub zainteresowanego ucznia osiąganie umysłu Buddy jest wspaniałym wprowadzeniem do buddyzmu czan. Ale nawet zaawansowany uczeń może odnaleźć na tych stronach głębokie przewodnictwo duchowe. Książki religie i wyznania. Książki religijno-wyznaniowe. Książki o religiach i wyznaniach.

Read more

Rozświetlanie ciszy mowy Mistrza Szeng-jena z odosobnień czan

Książka opisuje przebieg dwóch odosobnieÅ„ medytacyjnych poprowadzonych przez Mistrza Szeng-jena w Walii w latach 1989 oraz 1995. Książka jest zapisem jego mów opartych, miÄ™dzy innymi, na tekÅ›cie mistrza Łang Minga „Uspakajanie umysÅ‚u”. Zapoznaje czytelników z podstawowymi metodami medytacji oraz naukami, które pomagajÄ… w naszym codziennym życiu. Opisana w niej starożytna chiÅ„ska praktyka – cicha iluminacja jest obecnie rzadko nauczana i […]

Read more

Religie Korei. Rys historyczny

Książka opisująca w perspektywie historycznej system wierzeń rodzimych w Korei oraz oddziaływanie na jej mieszkańców religii napływowych, urozmaicona ciekawymi legendami i anegdotami. Książka opisująca w perspektywie historycznej system wierzeń rodzimych w Korei oraz oddziaływanie na jej mieszkańców religii napływowych, urozmaicona ciekawymi legendami i anegdotami. Książki religie i wyznania. Książki religijno-wyznaniowe. Książki o religiach i wyznaniach.

Read more

KoleÅ› i mistrz Zen

RozmówcÄ… nagrodzonego Oscarem aktora jest jego buddyjski nauczyciel Roshi Bernie Glassman, z którym przyjaźni siÄ™ od ponad dziesiÄ™ciu lat. Przyrównuje on ikonicznÄ… rolÄ™ Jeffa Bridgesa w filmie „Big Lebowski” do Å‚amed wownika – jednego ze sprawiedliwych w żydowskim mistycyzmie, którzy niczym siÄ™ nie wyróżniajÄ… i sÄ… ludźmi prostymi, ale o tak szlachetnym sercu, że dziÄ™ki nim Bóg pozwala Å›wiatu trwać. […]

Read more

Zwodniczy Mistycyzm Orientu

Wiele ruchów i sekt, które opierajÄ… swojÄ… doktrynÄ™ na religiach Wschodu, wprowadza różne pojÄ™cia zaczerpniÄ™te z tamtego systemu filozoficznego jak: medytacja, joga, energia kosmiczna, czakramy, reinkarnacja, karma, dharma, maja, mantra, których wÅ‚aÅ›ciwy sens nie jest do koÅ„ca zrozumiaÅ‚y dla sÅ‚abo zorientowanego mÅ‚odego czÅ‚owieka i których nie można bezkarnie zaszczepić na gruncie naszej kultury. PozostajÄ… one w zasadniczej sprzecznoÅ›ci z wartoÅ›ciami […]

Read more

Oko i skarbiec prawdziwego prawa. Tom 2. Zwoje 17-40

Prawdziwym dziedzictwem, jakie pozostawiÅ‚ Dōgen, sÄ… liczne pisma zawierajÄ…ce bogactwo jego myÅ›li i doÅ›wiadczenia. „Oko i skarbiec prawdziwego prawa” jest – ze wzglÄ™du na zakres podejmowanych w nim zagadnieÅ„ – najważniejszym z nich. DoÅ›wiadczenie staÅ‚o zawsze w centrum zainteresowaÅ„ Dōgena, praktyka zaÅ› byÅ‚a zawsze punktem wyjÅ›cia i prowadziÅ‚a go do podejmowania zagadnieÅ„ filozoficznych. Å»aden inny japoÅ„ski myÅ›liciel czy nauczyciel buddyjski […]

Read more

Urodzony w Tybecie

Chögyam Trungpa (1939-1987) w wieku trzynastu miesiÄ™cy zostaÅ‚ rozpoznany jako jedenaste wcielenie Trungpy Tulku, dzierżyciela buddyjskiej linii kagju i ningma. OdbyÅ‚ intensywny trening w medytacji, buddyjskich naukach i filozofii, a jako nastolatek zostaÅ‚ opatem klasztorów Surmang. Po inwazji komunistycznych Chin na Tybet w 1959 r. musiaÅ‚ uciekać z kraju – tak rozpoczęła siÄ™ jego wielomiesiÄ™czna wyczerpujÄ…ca tuÅ‚aczka po Himalajach. W […]

Read more

Przebudzanie świetlistego umysłu + CD

W książce tej nauczyciel medytacji Tenzin Wangyal Rinpocze wyjaÅ›nia, jak znaleźć wsparcie i schronienie we wÅ‚asnym wnÄ™trzu, zamiast poszukiwać go na zewnÄ…trz. Przedstawione tu medytacje, nauki i praktyki pomogÄ… nam radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Kiedy wÅ‚Ä…czymy je do codziennego życia, to, co do tej pory postrzegaliÅ›my jako ograniczenia, przeksztaÅ‚cimy w nieograniczone możliwoÅ›ci. Pozwoli nam to pozbyć siÄ™ zwÄ…tpienia we […]

Read more
1 2 3