Prawo cywilne. ZobowiÄ…zania i spadki. Pytania i odpowiedzi

PodrÄ™cznik stanowi opracowanie prawa zobowiÄ…zaÅ„ oraz prawa spadkowego w pytaniach i odpowiedziach. PrzyjÄ™ta przez autorów forma publikacji spowodowaÅ‚a konieczność wybrania najważniejszych zagadnieÅ„, które zostaÅ‚y przedstawione w trzech częściach: ogólnej, szczegółowej oraz poÅ›wiÄ™conej spadkom. W czwartym wydaniu autorzy uwzglÄ™dnili zmiany kodeksu cywilnego, które weszÅ‚y w życie w 2014 i 2015 r., w tym przede wszystkim wprowadzone ustawÄ… z dnia 30 maja […]

Read more

Egzekucja z nieruchomości

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnieÅ„ dotyczÄ…cych egzekucji z nieruchomoÅ›ci, z uwzglÄ™dnieniem nowelizacji kodeksu postÄ™powania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r., która wprowadziÅ‚a szereg zmian w postÄ™powaniu egzekucyjnym.  W opracowaniu w sposób caÅ‚oÅ›ciowy przedstawione zostaÅ‚y zasady egzekucji z nieruchomoÅ›ci bÄ™dÄ…cej najbardziej skomplikowanym sposobem egzekucji sÄ…dowej. Dla peÅ‚nego zobrazowania tego tematu autorzy poruszajÄ… również problematykÄ™ egzekucji sÄ…dowej w ogólnoÅ›ci. Znajomość […]

Read more

Postępowanie Cywilne. Diagramy

Za pomocÄ… diagramów przedstawiono w opracowaniu caÅ‚ość zagadnieÅ„ objÄ™tych wykÅ‚adem z postÄ™powania cywilnego, a także podstawowe wiadomoÅ›ci z zakresu postÄ™powania zabezpieczajÄ…cego, egzekucyjnego, miÄ™dzynarodowego i europejskiego. Zaprezentowano w nim najistotniejsze orzeczenia SÄ…du Najwyższego i sÄ…dów powszechnych zawierajÄ…ce wykÅ‚adniÄ™ kluczowych dla postÄ™powania cywilnego instytucji i pojęć. Obecne 2. wydanie uwzglÄ™dnia zmiany w poszczególnych instytucjach prawa postÄ™powania cywilnego zwiÄ…zane z wejÅ›ciem w życie […]

Read more

Prawo Handlowe. Kazusy

Książka Prawo handlowe. Kazusy przeznaczona jest dla studentów studiów prawniczych, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W zamierzeniu Autorów niniejsza publikacja ma sÅ‚użyć poszerzeniu wiedzy studentów w zakresie praktyki stosowania prawa handlowego, a także uatrakcyjnić studiowanie tego niezwykle ciekawego, ale i trudnego przedmiotu. W drugim wydaniu uwzglÄ™dniono najnowsze zmiany w prawie oraz orzecznictwo. W opracowaniu przedstawiono wiele praktycznych aspektów stosowania przepisów […]

Read more

Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Wykład w formie pytań i odpowiedzi

Publikacja stanowi wykÅ‚ad z części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiÄ…zaÅ„. FormuÅ‚a podrÄ™cznika opracowanego w konwencji pytaÅ„ i odpowiedzi uÅ‚atwi proces uczenia siÄ™ oraz umożliwi szybsze wyszukiwanie potrzebnych informacji.  Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi m.in. na nastÄ™pujÄ…ce pytania: – Czy w każdym przypadku, gdy jeden podmiot obieca drugiemu, że zachowa siÄ™ w okreÅ›lony sposób, mamy do czynienia z zobowiÄ…zaniem? – Jak […]

Read more

Kodeks Cywilny. Wybór Orzecznictwa

Publikacja zawiera aktualny tekst kodeksu cywilnego wraz z wybranymi tezami orzeczeÅ„ SÄ…du Najwyższego, TrybunaÅ‚u Konstytucyjnego i Naczelnego SÄ…du Administracyjnego nawiÄ…zujÄ…cymi do poszczególnych artykułów. Stanowi podrÄ™czny komentarz umożliwiajÄ…cy szybkie zorientowanie siÄ™ w najważniejszych rozstrzygniÄ™ciach sÄ…dowych, wyznaczajÄ…cych rozumienie poszczególnych przepisów przez praktykÄ™. Wyboru dokonano spoÅ›ród nieprzebranej liczby orzeczeÅ„ opublikowanych od wejÅ›cia w życie kodeksu w dniu 1 stycznia 1965 r. Celem byÅ‚o […]

Read more

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Prawo farmaceutyczne. Komentarz, pod redakcjÄ… prof. dr hab. Leszka OgiegÅ‚o stanowi szczegółowe omówienie zagadnieÅ„ przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykÅ‚adów kompleksowo wyjaÅ›niajÄ…cych poszczególne rozwiÄ…zania i mechanizmy, dziÄ™ki czemu ma on walor praktyczny Prezentowana książka w sposób wyczerpujÄ…cy pozwala zapoznać siÄ™ z kwestiami dotyczÄ…cymi m.in.: zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzglÄ™dnieniem w szczególnoÅ›ci wymagaÅ„ dotyczÄ…cych jakoÅ›ci, skutecznoÅ›ci […]

Read more

Skutki układu w postępowaniu upadłościowym

Opracowanie dotyczy problematyki zwiÄ…zanej ze skutkami ukÅ‚adu w postÄ™powaniu upadÅ‚oÅ›ciowym na gruncie ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadÅ‚oÅ›ciowe i naprawcze. Przeprowadzona w pracy analiza nad skutkami ukÅ‚adu ma duże znaczenie praktyczne, przede wszystkim z tej przyczyny, że ukÅ‚ad – wprowadzajÄ…c istotne modyfikacje w treść stosunków prawnych, których stronÄ… jest upadÅ‚y – stanowi drastycznÄ… ingerencjÄ™ w sferÄ™ prawnÄ… wierzyciela, którego […]

Read more

System Prawa handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej

Tom 3. „Systemu Prawa Handlowego. Prawo wÅ‚asnoÅ›ci przemysÅ‚owej” pozwala na usystematyzowanie wiedzy z prawa wÅ‚asnoÅ›ci przemysÅ‚owej. Autorami tomu sÄ… wybitni specjaliÅ›ci z dziedziny prawa wÅ‚asnoÅ›ci przemysÅ‚owej: pracownicy naukowi, a jednoczeÅ›nie praktycy: radcowie prawni i adwokaci. W swoich tekstach uwzglÄ™dniajÄ… w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny oraz starannie wybranÄ… literaturÄ™ przedmiotu, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków. […]

Read more

Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Prezentowana publikacja zawiera komentarz do zagadnieÅ„ zwiÄ…zanych z instytucjÄ… zażalenia w postÄ™powaniu cywilnym oraz wzory pism procesowych, a także dostÄ™p do aktów prawnych. Zapewnia ona fachowe przygotowanie siÄ™ do sporzÄ…dzania Å›rodków zaskarżenia adwokatom, radcom prawnym, a także aplikantom adwokackim i radcowskim oraz sÄ™dziom i prokuratorom. Książka obejmuje praktyczny komentarz do: zagadnieÅ„ zwiÄ…zanych z miejscem zażalenia wÅ›ród Å›rodków zaskarżenia (klasyfikacja, system […]

Read more
1 2 3 31