Słownik biograficzny polskiego ruchu młodowiejskiego. Tom 1

Książka ta jest zwiastunem podjÄ™tych systematycznych badaÅ„ nad ruchem mÅ‚odowiejskim i planowanych kolejnych wydaÅ„. Liczy 389 stron i zawiera blisko 200 biogramów dziaÅ‚aczy ruchu mÅ‚odzieżowego nadesÅ‚anych na apel organizatorów. Ma ukÅ‚ad zwany holenderskim, tzn. obejmuje litery A-Z wedÅ‚ug dostÄ™pnego zasobu materiałów. ZnalazÅ‚y siÄ™ w niej informacje biograficzne reprezentantów wszystkich szczebli ZwiÄ…zku – „od ludzi ZMW tkwiÄ…cych od zawsze w swej […]

Read more

Słownik biograficzny polskiego ruchu młodowiejskiego. Tom 2

Kontynuacja serii Słownika biograficznego polskiego ruchu młodowiejskiego, przygotowywanego i redagowanego przez dr Elżbietę Wojtas-Ciborską. Słownik prowadzony jest metodą holednerska, tj. w każdym tomie umieszczane są osoby od A do Z. W Słowniku zamieszczane są biogramy członków wszystkich polskich organizacji młodzieży wiejskiej. Najlepsze encyklopedie i leksykony. Tanie encyklopedie. Tanie leksykony.

Read more

Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego

„Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego” to publikacja zÅ‚ożona z dwóch części. PierwszÄ… stanowi artykuÅ‚ na temat: „Stan badaÅ„ nad prasÄ… polskiego ruchu ludowego”. DrugÄ… częściÄ… niniejszej publikacji jest natomiast bibliografia. RozdziaÅ‚ ten obejmuje piÅ›miennictwo dotyczÄ…ce historii polskiego ruchu ludowego (od schyÅ‚ku XIX wieku do współczesnoÅ›ci). Zarejestrowano w nim jedynie pozycje w caÅ‚oÅ›ci lub istotnej części dotyczÄ…ce historii prasy polskiego […]

Read more

SÅ‚ownik religii

Książka zawiera szczegółowy indeks osobowy i rzeczowy. Najlepsze encyklopedie i leksykony. Tanie encyklopedie. Tanie leksykony.

Read more

Szwargot więzienny

Słownik gwary złodziejskiej. Z końca XIX wieku. Reprint wydania z 1902 r. Najlepsze encyklopedie i leksykony. Tanie encyklopedie. Tanie leksykony.

Read more

Atlas II wojny światowej

„Atlas II wojny Å›wiatowej” jest wyczerpujÄ…cym, ilustrowanym przewodnikiem po wydarzeniach tamtego okresu. Szczegółowo przedstawia przebieg kampanii lÄ…dowych, morskich i powietrznych, pozwalajÄ…c czytelnikowi Å›ledzić sukcesy i porażki obu stron konfliktu. 160 kolorowych map ilustruje przebieg walk na wszystkich obszarach dziaÅ‚aÅ„ wojennych. W książce opisano lÄ…dowe kampanie w Europie Północno-Wschodniej, WÅ‚oszech, Afryce Północnej, ZSRR, Azji PoÅ‚udniowo-Wschodniej oraz na Pacyfiku, bitwy morskie na […]

Read more

Parnas Bis – sÅ‚ownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku

Leksykon jeszcze młodego w 1998 r. pisarstwa polskiego. Hasła o autorach, antologiach, kierunkach artystycznych, imprezach i czasopismach. Bez uaktualnień. Najlepsze encyklopedie i leksykony. Tanie encyklopedie. Tanie leksykony.

Read more

SÅ‚ownik mitologii hinduskiej

Pierwsza polska publikacja przedstawiająca najważniejsze pojęcia i najsłynniejsze postaci hinduizmu, w której obok haseł podstawowych znalazły się również tematy z mitologii Bengalu i Tamilnadu, krain o najbogatszej w Indiach tradycji kulturalnej. Najlepsze encyklopedie i leksykony. Tanie encyklopedie. Tanie leksykony.

Read more

1000 Języków

1000 jÄ™zyków stanowi jÄ™zykowÄ… podróż po Å›wiecie i przybliża źródÅ‚a, wzajemne powiÄ…zania, cechy i różnorodność naszych jÄ™zyków. Obejmuje wszystkie jÄ™zyki Å›wiatowe, w tym główne jÄ™zyki każdego z regionów oraz jÄ™zyki mniejszoÅ›ciowe, omawia też jÄ™zyki zagrożone i wymarÅ‚e.Na Å›wiecie używanych jest ponad 6000 jÄ™zyków, a liczebność ich użytkowników waha siÄ™ od setek milionów do jednej czy dwóch osób. Wszystkie posiadajÄ… bogate […]

Read more

WOW! Ilustrowana encyklopedia wszystkiego

WOW! Tu jest peÅ‚no niezwykÅ‚ych rzeczy – od metali po miÄ™czaki, od prehistorii po widmo elektromagnetyczne, od robotów po wielkie rewolucje,  od wulkanów po religie, od współczesnych mediów po życie w Å›redniowieczu. WOW! Ilustrowana encyklopedia wszystkiego to niezwykÅ‚a, nowoczesna książka, Å‚Ä…czÄ…ca zalety przeglÄ…darki internetowej, wizyty w muzeum i albumu z piÄ™knymi zdjÄ™ciami. Informacje z różnych dziedzin zostaÅ‚y pogrupowane tematycznie w […]

Read more
1 2 3 21